2019-2020 YILLARI KATI YAKACAK ALIMI

Tarih: 29.07.2019

2019-2020 YILLARI KATI YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :2019/361196

1-İdarenin

a) Adresi   :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK     MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası   :4762260646 – 4762260307

c) Elektronik Posta Adresi   :yonetimhizmetleri@igdirsm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa)   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı   :2019-2020 YILLARI KATI YAKACAK ALIMI 120 TON     KALORİFER KÖMÜRÜ 10 TON KIRILMIŞ KURU KAYISI     ODUNU 

   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı         içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri   :Iğdır Halk Sağlığı Laboratuvarı, Aralık İlçe Devlet Hastanesi,     Karakoyunlu Toplum Sağlığı Merkezi, Tuzluca Toplum Sağlığı     Merkezi depolarına istiflenerek bırakılacak.

c) Teslim tarihi     :İdare tarafından hangi depoya ne kadar odun kömür     gideceğinin bildirilmesiyle aksi söylenmediyse 5 iş günü     içerisinde teslim ve depolara istifleme işlemi     gerçekleşmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer   :IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-BİNA SAĞLIK     HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati   :08.08.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.