DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 01.04.2020

5 HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

50000 ADET TEK KULLANIMLIK 19 LT’LIK DAMACANA SU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/151960

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

5 INCI HUDUT ALAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4762271660 - 4762271662

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihkombskigdir@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 ADET TEK KULLANIMLIK 19 LT’LIK DAMACANA SU ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşme Tasarısında belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi

:

1’İNCİ TAKSİT: 17.000 ADET SÖZLEŞME İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 1-20 (BİR TİRE YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE EK-3 İHTİYAÇ ÇİZELGESİ VE TEDARİK PLANINDAN BELİRTİLEN YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR. 2’NCİ TAKSİT: 17.000 ADET 1-20 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASINDA EK-3 İHTİYAÇ ÇİZELGESİ VE TEDARİK PLANINDAN BELİRTİLEN YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR. 3’üncü TAKSİT: 16.000 ADET 01-20 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA EK-3 İHTİYAÇ ÇİZELGESİ VE TEDARİK PLANINDAN BELİRTİLEN YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR. Sözleşmenin imzalanması işe başlama talimatının yükleniciye tebliği olarak kabul edilecek idare tarafından ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecektir. Yüklenici tebligat çizelgesinde yazılı teslim günlerinde, taahhüt ettiği malı en geç saat 17:00'ye kadar birlik/kurum kiler, depo veya ambarlarına teslim etmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Teslim edilen mal Kat'i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

5’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Tarihi ve saati

:

22.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 76100-IĞDIR MERKEZ/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.