IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASFALT ŞANTİYESİ MALZEMELERİ İLE 3 ADET ARACIN SATIŞ İLANIDIR.

Tarih: 06.05.2020

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASFALT ŞANTİYESİ MALZEMELERİ İLE 3 ADET ARACIN SATIŞ İLANIDIR.

          Belediye meclisinin 04.02.2020 tarih ve 22 Nolu Kararına istinaden belediyemize ait Asfalt Şantiyesi Malzemeleri ile 3 Adet Araç Ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.

 

  1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇ-GEREÇ VE EKİPMANLAR

 

a.Satışı yapılacak malzemelerin nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 15 Adet Asfalt Şantiyesi Malzemeleri ile 3 Adet Araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ncı maddesi uyarınca açık artırma yoluyla toplu olarak satılacaktır.

 

Sıra

No

Malzemenin/Hizmetin Adı/Cinsi

Birimi

     Miktarı

1

Elektronik Kumanda Kabini

Adet

1

2

Elevatör ( 42 adet kova malzeme taşıyıcısı)

Adet

1

3

Drayer (pişirici kazanı)

Adet

1

4

Sulu Filtre (temiz hava salimini sağlar)

Adet

1

5

Mikser ( karıştırıcı kazanı)

Adet

1

6

Malzeme Bunker (stok kazanı)

Adet

3

7

Malzeme Bunker (gönderme kazanı)

Adet

1

8

Fueloil Tankı ( 20 ton kapasiteli)

Adet

1

9

Isıtma Kazanı ( burulör ateşleyici)

Adet

1

10

Stok Tankı ( 60 ton kapasiteli)

Adet

4

11

Bitüm Tankı (40 ton kapasiteli)

Adet

1

12

Bitüm Tankı ( 20 ton kapasiteli)

Adet

1

13

Servis Tankı ( 10 ton kapasiteli)

Adet

1

14

Baypast Tankı (1 ton kapasiteli)

Adet

1

15

Bütüm Taşıyıcı Pompası

Adet

1

16

Asfalt Serme Aracı ( Finişer 1500 WÖGELE Plaka 76 1986001 Paletli)

Adet

1

17

Asfalt Sıkıştırma Silindiri ( DV8HAMM Marka 8 Ton Kapasiteli 1994 Model Plaka 761994001 )

Adet

1

18

Asfalt Serme Aracı ( Finişer 1800-2 WÖGELE Paletli 2011 Model Plaka 76 2011004 )

Adet

1

 

b.İhalesi yapılan 15 Adet Asfalt Şantiyesi Malzemeleri ile 3 Adet Araç toplam muhammen bedeli  393.515,00 TL dir.

 

c. İdare tarafından belirlenen KDV hariç olmak üzere toplam muhammen bedel olan  393.515,00 TL’nin altında olmamak üzere teklif verilecektir

d. İstekliler söz konusu Asfalt Şantiyesinin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları Asfalt Şantiyesine ait araç-gereç ve ekipmanlarının toplam muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) olan ( 11.805,45) TL geçici teminat vereceklerdir

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ

         İhale Belediye Başkanlık binası Encümen Odasında 11/05/2020 Tarihi Saat: 10:00 de İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Alıcılar, ihale yer gün ve saatinde asaleten veya vekâleten hazır bulunacaklardır.

 

3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-Başvuru dikekçisi

-Nüfus cüzdanı suretini,
  Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belgeyi,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri şartnameyi,

-Şartname ücretinin ödendiğine dair belge

-Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge
- ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini,

 

4.  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

5. İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup,  idari ve teknik şartnamelerin hükümleri geçerlidir.

 

Bilgi İçin :

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                  İLAN OLUNUR

Bağlar Mah.- IĞDIR

Telefon : 0476 227 65 53 Faks 04762273744  www.ığdır.bel.tr