IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 14.03.2019

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2000 KALORİLİK YEMEK (KUMANYA) ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/111175

1-İdarenin

a) Adresi

:

KONAKLI MAHALLESI KAZIMKARABEKIR CADDESI 276 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4762251020-6440 - 4762251039

c) Elektronik Posta Adresi

:

igdirsatinalma@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

11.450 ADET YEMEK (KUMANYA)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Alıma konu yemek (kumanya), teknik şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda, yüklenicinin kendisine ait İşletme Kayıt Belgesine (Gıda Üretim İzni belgesine) sahip işyerinde hazırlanarak Iğdır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Merkez IĞDIR adresine, ayrıca miting, toplantı ve benzeri görevler nedeniyle Çevik Kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele verilmek üzere, idarenin talep ettiği miktar ve oranlarda ve belirtilen zaman içerisinde Iğdır il sınırları içerisindeki istenilen görev yerine teslim edilecektir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

IĞDIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

29.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- FAALİYET KONUSU : GIDA ÜRETİMİ YAPAN  VEYA HAZIR YEMEK ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER OLAN ''İŞLETME KAYIT BELGESİ'' SUNACAKTIR.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Kapasite Raporu;
Önceden öngörülemeyen toplumsal olaylar, miting, toplantı ve benzeri görevler nedeniyle çok sayıda personelin görev alacağı ve ayrıca il dışından gelebilecek takviye personelin de yer alacağı görevlendirmeler göz önünde bulundurularak, İsteklinin günlük en az 3.000 (Üçbin) adet yemek veya kumanya üretebilme yeterliliğine sahip olduğunu gösterir kapasite raporunu sunması gerekir.
İstekli tarafından sunulan kapasite raporu, isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale tarihinde geçerli olması zorunludur.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS 8985 VE TS 13075 STANDARTLARINA SAHİP HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yemek Hazırlama Hizmetleri, Yemek Dağıtım Hizmetleri, Yemek Pişirme Hizmetleri, Yemek Servis Hizmetleri, ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.