İLİMİZ MERKEZ HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ İÇİN Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI

Tarih: 14.02.2020


İLİMİZ MERKEZ HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ İÇİN Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İLİMİZ MERKEZ HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ İÇİN Z KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/75268

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BAGLAR MAHALLESI DR. SADIK AHMET CADDESI 76500 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4762277415 - 4762278321

c) Elektronik Posta Adresi

:

ferhat.akkus@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ 88 METREKARE Z KÜTÜPHANESİ KURULUMU VE DONATIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

IĞDIR MERKEZ HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imza altına alındığı tarihi izleyen gün işe başlanacak olup 40 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben işin tamamlandığına dair bir yazı ile işin teslim alınması için başvuru yapılmalıdır. İşin tesliminden sonra 5 gün içerisinde muayene kabul İşlemi gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İrfan Caddesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

28.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici,  üretici/distribütör firmadan alınan PVC’nin teknik özelliklerini içeren bir belge ile PVC Analiz Raporunu ve VOC Emülsiyon Test Sertifikasını İDARE’ye ihale esnasında teslim edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda yapılan zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane)  kurulumu ve donatımı işleri veya benzer işler


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

                                                                                                                                                Adnan OK

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı