KAMULAŞTIRMA KUNUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.

Tarih: 12.12.2019

T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019 / 301 -360 Esas                                                                                       06/12/2019

KAMULAŞTIRMA KUNUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görünmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

1- Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yar, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırılmıştır.

2- Kamulaştırma Iğdır Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

3- İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14 maddesi uyurınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

4- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda hususen Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltilecektir.

5- Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

6- Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

7- Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet taktiri yapacağı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,

8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarında yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 

9- Duruşma aşağıda belirtilen tarihte yapılacağı bu ilanın davalıya aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

a) İli : Iğdır İlçesi : Karakoyunlu Köyü/Mah.: Ergenekon Ada : 101 Parsel : 950 Niteliği : Yol

Malikleri : Ahmet Hoşhaber, Cemal Hoşhaber, Hacer Hoşhaber, Hatice Şıktaş, Kemal Hoşhaber, Salman Hoşhaber, Siyatali Hoşhaber, Zöhre Hoşhaber,

Tapu Alanı : 1.410,07 m2 kamulaştırılacak alan : 1.410,07 m2 Dosya No : 2019/301 esas

Duruşma Tarihi : 18.12.2019 günü saat : 10.39

b) : İli : Iğdır İlçesi : Merkez Köyü Erhacı Ada: 145 Parsel : 96  Niteliği : Yol

Malikleri : Feride Yaşa, İbrahim İvgin, Mehmet Akgün, Seyran Öner

Tapu Alanı : 3.753,39 m2 Kamulaştırılacak alan : 3.753,39 m2  Dosya No : 2019 / 360 esas

Duruşma Tarihi  : 29 / 01 / 2020  günü saat : 10.06